Đăng nhập đối tác

Biểu ngữ đơn giản

Để sử dụng một trong các biểu ngữ được trình bày trong phần này trên trang web của bạn, bạn phải chèn mã liên kết của mình vào mã biểu ngữ thay thế cụm từ "ĐƯỜNG DẪN_LIÊN KẾT_CỦA BẠN".

Liên kết liên kết tiêu chuẩn trông theo cách sau: https://www.instaforex.com/vi/?x=ABC, trong đó ABC là mã liên kết.

Các biểu ngữ có mã liên kết của bạn có sẵn trong Tủ Đối tác.

Banners
# Size banners Size files Quantity Type Actions
1 320 x 50 196 Kb 11 image Show these banners
2 980 x 120 565 Kb 7 image Show these banners
3 970 x 90 505 Kb 7 image Show these banners
4 970 x 250 1082 Kb 7 image Show these banners
5 930 x 180 847 Kb 7 image Show these banners
6 728 x 90 3562 Kb 26 image, html Show these banners
7 580 x 400 1091 Kb 7 image Show these banners
8 468 x 60 1797 Kb 24 image, html Show these banners
9 336 x 280 177 Kb 7 image Show these banners
10 300 x 600 875 Kb 7 image Show these banners
11 300 x 50 112 Kb 7 image Show these banners
12 300 x 250 1307 Kb 13 image, html Show these banners
13 300 x 1050 1340 Kb 7 image Show these banners
14 250 x 360 455 Kb 7 image Show these banners
15 250 x 250 2959 Kb 25 image, html Show these banners
16 240 x 400 3637 Kb 25 image, html Show these banners
17 200 x 200 2359 Kb 23 image, html Show these banners
18 160 x 600 1457 Kb 12 image Show these banners
19 120 x 600 2380 Kb 25 image, html Show these banners
20 580 x 51 1796 Kb 14 image, html Show these banners
21 Oversize 27 Kb 1 image Show these banners
In all: 269 pcs.
Download all (19 Mb)