Đăng nhập đối tác

Biểu ngữ xoay

Không giống như các biểu ngữ đơn giản, biểu ngữ xoay thay đổi khi trang web được làm mới. Do đó, các đối tác có thể quảng bá một loạt các dịch vụ với một biểu ngữ duy nhất.

Banners
# Size banners Size files Quantity Type Actions
1 320 x 50 196 Kb 11 image Show these banners
2 980 x 120 565 Kb 7 image Show these banners
3 970 x 90 505 Kb 7 image Show these banners
4 970 x 250 1082 Kb 7 image Show these banners
5 930 x 180 847 Kb 7 image Show these banners
6 728 x 90 3562 Kb 26 image, html Show these banners
7 580 x 400 1091 Kb 7 image Show these banners
8 468 x 60 1797 Kb 24 image, html Show these banners
9 336 x 280 177 Kb 7 image Show these banners
10 300 x 600 875 Kb 7 image Show these banners
11 300 x 50 112 Kb 7 image Show these banners
12 300 x 250 1307 Kb 13 image, html Show these banners
13 300 x 1050 1340 Kb 7 image Show these banners
14 250 x 360 455 Kb 7 image Show these banners
15 250 x 250 2959 Kb 25 image, html Show these banners
16 240 x 400 3637 Kb 25 image, html Show these banners
17 200 x 200 2359 Kb 23 image, html Show these banners
18 160 x 600 1457 Kb 12 image Show these banners
19 120 x 600 2380 Kb 25 image, html Show these banners
20 580 x 51 1796 Kb 14 image, html Show these banners
In all: 269 pcs.