The Best Broker in Asia 2009 - 2017*
*According to International Finance Magazine, World Finance Award, ShowFx World and CIOT Exhibitions
Đăng ký làm đối tác

Trực tuyến
Trò chuyện hỗ trợ
cho các đối tác

Nhấp vào đây

Thống kê nâng cao

Thông tin đầy đủ về lợi nhuận và khách hàng trong một chế độ thời gian thực

ThêmPhân bổ báo giá

Chúng tôi cung cấp cho các trang chủ webmaster và trang web truy cập miễn phí vào báo giá tiền tệ trong chế độ thời gian thực. Tất cả các công cụ giao dịch có sẵn trong phần mềm InstaTrader cũng được dùng cho cung cấp báo giá.

Trên trang web này, các chủ sở hữu webmaster và trang web có thể đọc về làm thế nào để truy cập miễn phí vào báo giá ngoại hối trực tuyến. Tất cả những biểu tượng giao dịch InstaTrader có thể được đặt như báo giá trực tuyến vào nguồn web của bạn.

Báo giá trực tuyến sẽ góp phần vào sự phong phú nội dung của bạn và sẽ thu hút khách hàng mới và người sử dụng nhờ vào các thông tin mới nhất về biến động thị trường.

Để thêm báo giá vào trang web của bạn, nghiên cứu các thông tin về yêu cầu PHP đối với trang web báo giá chính thức InstaForex. Khi sử dụng những báo giá này, chèn một liên kết nguồn vào trang web của chúng tôi www.instaforex.com.

Nhận Báo giá

Mô tả API: https://quotes.instaforex.com/

Nhận ticks: https://quotes.instaforex.com/api/quotesTick

Định dạng đầu ra được sử dụng

1. JSON - Để nhận báo giá trong định dạng JSON, thêm thông số m=json vào truy vấn.

#Ví dụ Truy vấn: https://quotes.instaforex.com/api/quotesTick?m=json
file_get_contents("https://quotes.instaforex.com/api/quotesTick?m=json");

Kết quả truy vấn:

[{"digits":4, "ask":1.1341, "bid":1.1338, "change":0.0001, "symbol":"EURUSD", "lasttime":1466444034, "change24h":0.0005}, {"digits":4, "ask":1.4654, "bid":1.4651, "change":0.0001, "symbol":"GBPUSD", "lasttime":1466444036, "change24h":0.0181}, {"digits":2, "ask":104.55, "bid":104.52, "change":-0.01, "symbol":"USDJPY", "lasttime":1466444036, "change24h":-0.17}, {"digits":4, "ask":0.9606, "bid":0.9603, "change":-0.0001, "symbol":"USDCHF", "lasttime":1466444036, "change24h":-0.0008}, {"digits":4, "ask":1.2797, "bid":1.2794, "change":-0.0001, "symbol":"USDCAD", "lasttime":1466444034, "change24h":-0.0053}]

2. XML - Để nhận báo giá trong định dạng XML, thêm thông số m=xml vào truy vấn.

#Ví dụ Truy vấn: https://quotes.instaforex.com/api/quotesTick?m=xml
file_get_contents("https://quotes.instaforex.com/api/quotesTick?m=xml");

Kết quả truy vấn:

    <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
    <items>
      <item>
        <digits>4</digits>
        <ask>1.1347</ask>
        <bid>1.1344</bid>
        <change>0.0001</change>
        <symbol>EURUSD</symbol>
        <lasttime>1466443591</lasttime>
        <change24h>0.0011</change24h>
      </item>
      <item>
        <digits>4</digits>
        <ask>1.4652</ask>
        <bid>1.4649</bid>
        <change>-0.0001</change>
        <symbol>GBPUSD</symbol>
        <lasttime>1466443585</lasttime>
        <change24h>0.0179</change24h>
      </item>
      ...
      <item>
        <digits>2</digits>
        <ask>1280.8</ask>
        <bid>1280.2</bid>
        <change>0.01</change>
        <symbol>GOLD</symbol>
        <lasttime>1466443592</lasttime>
        <change24h>-9.14</change24h>
      </item>
    </items>
  

Cảnh báo: Đầu ra trong định dạng XML có thể bị loại bỏ trong một phát hành tương lai.

Chỉ hiển thị các cặp tiền cụ thể

Để nhận được các cặp tiền cụ thể duy nhất, truyền thông số q= với một danh sách các cặp tiền tệ được phân cách bởi dấu ,.

#Ví dụ Truy vấn: https://quotes.instaforex.com/api/quotesTick?m=json&q=eurusd,gold,%23bitcoin
file_get_contents("https://quotes.instaforex.com/api/quotesTick?m=json&q=eurusd,gold,%23bitcoin");

Kết quả truy vấn:

[{"digits":4, "ask":1.1344, "bid":1.1341, "change":-0.0001, "symbol":"EURUSD", "lasttime":1466444823, "change24h":0.0008}, {"digits":2, "ask":1285.71, "bid":1285.11, "change":-0.03, "symbol":"GOLD", "lasttime":1466444824, "change24h":-4.23}, {"digits":2, "ask":743.98, "bid":739.98, "change":-0.05, "symbol":"#Bitcoin", "lasttime":1466444795, "change24h":-16.18}]

Ký hiệu

Ký hiệu được sử dụng để hiển thị kết quả (ghi chú chính):

biểu tượng - biểu tượng cặp tiền tệ
giá mua - giá trị giá mua
giá bán - giá trị giá bán
thay đổi - giá trị chỉ ra sự thay đổi trong mối quan hệ với giá trước đó của cặp tiền tệ
chữ số - giá trị cho thấy có bao nhiêu chữ số sau dấu thập phân được hiển thị trong giá cặp tiền tệ
thời gian cuối - giá trị cho thấy sự thay đổi thời gian cuối cùng của giá cặp tiền tệ
thay đổi 24 giờ - sự thay đổi trong mối quan hệ với mức đóng của ngày trước đó

Nhận danh sách của tất cả các công cụ sử dụng được

Định dạng đầu ra sử dụng được: JSON

#Ví dụ Truy vấn: https://quotes.instaforex.com/api/quotesList
file_get_contents("https://quotes.instaforex.com/api/quotesList");

Kết quả truy vấn:

{"quotesList": [{"symbol":"EURUSD", "group":{"name":"Forex", "id":0}, "desc":"Euro vs US Dollar"}, {"symbol":"GBPUSD", "group":{"name":"Forex", "id":0}, "desc":"Great Britain Pound vs US Dollar"}]}

Nhận danh sách được sắp xếp theo nhóm

Ví dụ: https://quotes.instaforex.com/api/quotesList?groupId=21

0-5 - Nhóm Ngoại hối
6 - Kim loại
7 - CFDs
16-19, 21 - Giao dịch kì hạn/Các chỉ số

Sử dụng Thư viện trong PHP (yêu cầu phiên bản PHP > 5.2)

1. Nhận dữ liệu thông qua giao thức HTTP:
Mẫu mã số nằm trong kho lưu trữ, tập tin: example_http.php

2. Nhận dữ liệu thông qua ổ cắm:
Mẫu mã số nằm trong kho lưu trữ, tập tin: example_socket.php

Tải xuống lưu trữ

Xem thêm