Go to new version
The Best Broker in Asia 2009 - 2017*
*According to International Finance Magazine, World Finance Award, ShowFx World and CIOT Exhibitions
注册成为合作伙伴

在线
合作伙伴
支持服务

点击这里

高级统计

实时模式显示利润和吸引客户的全面信息

更多加盟佣金明细

在本页中你可以看到关于交易不同工具的加盟佣金详请的综合明细,包括货币及金属和期货的差价合约。点差和佣金按照不同的帐户类型(标准和无点差)分别显示,值的单位是点。在注册加盟计划后,合作伙伴收到等于表中第一个数字的佣金。以后,在合作伙伴关系部门的经理们考察合作伙伴工作成果后,佣金可能增加。

包括零利润的交易在内,所有交易均需支付佣金。在交易日结束时,前一日已平仓交易的佣金划入加盟帐户。

公司的加盟佣金在市场上是最高的其中之一。它对应高水平的合作伙伴信心和保护他们利益的愿望。不仅如此,当一定时期内的与公司的合作展示了良好效果时,合作伙伴的佣金可以增加。

Forex trading terms for Insta.Standard accounts - 显示交易工具列表

Forex trading terms for Insta.Standard accounts
Symbol Lot Spread Fee Buy-swap Sell-swap Partner's Commission
EUR/USD EUR 10 000 2 0 -1.15 0.30 1 pips
GBP/USD GBP 10 000 2 0 -0.87 0.14 1 pips
USD/JPY USD 10 000 2 0 0.31 -1.1 1 pips
USD/CHF USD 10 000 2 0 0.33 -1.21 1 pips
USD/CAD USD 10 000 2 0 -0.12 -0.62 1 pips
AUD/USD AUD 10 000 2 0 -0.39 -0.16 1 pips
NZD/USD NZD 10 000 2 0 -0.36 -0.18 1 pips
EUR/JPY EUR 10 000 2 0 -0.45 -0.23 1 pips
EUR/CHF EUR 10 000 2 0 -0.22 -0.45 1 pips
EUR/GBP EUR 10 000 2 0 -0.58 0.02 1 pips
AUD/CAD AUD 10 000 6 0 -0.2 -0.35 1 pips
AUD/CHF AUD 10 000 6 0 0.26 -0.84 1 pips
AUD/JPY AUD 10 000 6 0 0.12 -0.72 1 pips
CAD/CHF CAD 10 000 6 0 0.25 -0.78 1 pips
CAD/JPY CAD 10 000 6 0 0.15 -0.79 1 pips
CHF/JPY CHF 10 000 6 0 -0.52 -0.09 1 pips
NZD/CAD NZD 10 000 6 0 -0.11 -0.40 1 pips
NZD/CHF NZD 10 000 6 0 0.19 -0.74 1 pips
NZD/JPY NZD 10 000 6 0 0.18 -0.75 1 pips
EUR/AUD EUR 10 000 5 0 -1.56 0.43 1 pips
GBP/CHF GBP 10 000 5 0 0.21 -0.99 1 pips
GBP/JPY GBP 10 000 5 0 -0.06 -0.67 1 pips
AUD/NZD AUD 10 000 10 0 -0.31 -0.29 1 pips
EUR/CAD EUR 10 000 10 0 -1.2 0.33 1 pips
EUR/NZD EUR 10 000 10 0 -1.75 0.42 1 pips
GBP/AUD GBP 10 000 10 0 -1.23 0.02 1 pips
GBP/CAD GBP 10 000 10 0 -0.85 0.03 1 pips
GBP/NZD GBP 10 000 10 0 -1.33 0.02 1 pips
USD/DKK USD 10 000 58 0 1.55 -7.51 1 pips
USD/NOK USD 10 000 98 0 0.59 -6.16 1 pips
USD/SEK USD 10 000 33 0 1.9 -9.52 1 pips
USD/ZAR USD 10 000 118 0 -27.72 6.3 1 pips
AUD/CZK AUD 10 000 18 0 -2.20 -2.20 1 pips
AUD/DKK AUD 10 000 58 0 -8.40 -8.40 1 pips
AUD/HKD AUD 10 000 78 0 -10.40 -10.40 1 pips
AUD/HUF AUD 10 000 28 0 -3.30 -3.30 1 pips
AUD/MXN AUD 10 000 118 0 -15.60 -15.60 1 pips
AUD/NOK AUD 10 000 68 0 -10.50 -10.50 1 pips
AUD/PLN AUD 10 000 38 0 -5.20 -5.20 1 pips
AUD/SEK AUD 10 000 48 0 -5.50 -5.50 1 pips
AUD/SGD AUD 10 000 8 0 -1.30 -1.30 1 pips
AUD/ZAR AUD 10 000 178 0 -21.60 -21.60 1 pips
CAD/CZK CAD 10 000 18 0 -2.60 -2.60 1 pips
CAD/DKK CAD 10 000 3 0 -0.70 -0.70 1 pips
CAD/HKD CAD 10 000 98 0 -15.00 -15.00 1 pips
CAD/HUF CAD 10 000 18 0 -2.40 -2.40 1 pips
CAD/MXN CAD 10 000 148 0 -15.00 -15.00 1 pips
CAD/NOK CAD 10 000 58 0 -8.40 -8.40 1 pips
CAD/PLN CAD 10 000 23 0 -3.50 -3.50 1 pips
CAD/SEK CAD 10 000 48 0 -6.00 -6.00 1 pips
CAD/SGD CAD 10 000 3 0 -0.75 -0.75 1 pips
CAD/ZAR CAD 10 000 198 0 -22.00 -22.00 1 pips
CHF/CZK CHF 10 000 18 0 -2.80 -2.80 1 pips
CHF/DKK CHF 10 000 8 0 -1.30 -1.30 1 pips
CHF/HKD CHF 10 000 98 0 -15.00 -15.00 1 pips
CHF/HUF CHF 10 000 48 0 -5.00 -5.00 1 pips
CHF/MXN CHF 10 000 198 0 -26.00 -26.00 1 pips
CHF/NOK CHF 10 000 98 0 -12.00 -12.00 1 pips
CHF/PLN CHF 10 000 38 0 -4.00 -4.00 1 pips
CHF/SEK CHF 10 000 58 0 -6.60 -6.60 1 pips
CHF/SGD CHF 10 000 13 0 -1.50 -1.50 1 pips
CHF/ZAR CHF 10 000 178 0 -19.80 -19.80 1 pips
EUR/CZK EUR 10 000 43 0 -4.95 -4.95 1 pips
EUR/DKK EUR 10 000 11 0 -1.56 -1.56 1 pips
EUR/HKD EUR 10 000 148 0 -16.50 -16.50 1 pips
EUR/HUF EUR 10 000 98 0 -12.00 -12.00 1 pips
EUR/MXN EUR 10 000 248 0 -35.00 -35.00 1 pips
EUR/NOK EUR 10 000 148 0 -22.50 -22.50 1 pips
EUR/PLN EUR 10 000 33 0 -5.25 -5.25 1 pips
EUR/SEK EUR 10 000 58 0 -6.60 -6.60 1 pips
EUR/SGD EUR 10 000 23 0 -2.50 -2.50 1 pips
EUR/ZAR EUR 10 000 248 0 -30.00 -30.00 1 pips
GBP/CZK GBP 10 000 28 0 -4.50 -4.50 1 pips
GBP/DKK GBP 10 000 13 0 -1.95 -1.95 1 pips
GBP/HKD GBP 10 000 148 0 -18.00 -18.00 1 pips
GBP/HUF GBP 10 000 58 0 -6.60 -6.60 1 pips
GBP/MXN GBP 10 000 198 0 -24.00 -24.00 1 pips
GBP/NOK GBP 10 000 148 0 -18.00 -18.00 1 pips
GBP/PLN GBP 10 000 23 0 -3.50 -3.50 1 pips
GBP/SEK GBP 10 000 118 0 -18.00 -18.00 1 pips
GBP/SGD GBP 10 000 23 0 -3.00 -3.00 1 pips
GBP/ZAR GBP 10 000 348 0 -38.50 -38.50 1 pips
NZD/CZK NZD 10 000 13 0 -1.95 -1.95 1 pips
NZD/DKK NZD 10 000 3 0 -0.70 -0.70 1 pips
NZD/HKD NZD 10 000 58 0 -9.00 -9.00 1 pips
NZD/HUF NZD 10 000 33 0 -4.20 -4.20 1 pips
NZD/MXN NZD 10 000 78 0 -8.00 -8.00 1 pips
NZD/NOK NZD 10 000 48 0 -7.50 -7.50 1 pips
NZD/PLN NZD 10 000 13 0 -2.10 -2.10 1 pips
NZD/SEK NZD 10 000 78 0 -12.00 -12.00 1 pips
NZD/SGD NZD 10 000 13 0 -2.25 -2.25 1 pips
NZD/ZAR NZD 10 000 198 0 -6.50 -6.50 1 pips
USD/CZK USD 10 000 23 0 -2.75 -2.75 1 pips
USD/HKD USD 10 000 3 0 -0.65 -0.65 1 pips
USD/HUF USD 10 000 48 0 -7.50 -7.50 1 pips
USD/MXN USD 10 000 8 0 -1.30 -1.30 1 pips
USD/SGD USD 10 000 8 0 -1.50 -1.50 1 pips
USD/PLN USD 10 000 18 0 -2.00 -2.00 1 pips
CZK/JPY CZK 10 000 3 0 -0.65 -0.65 1 pips
DKK/JPY DKK 10 000 2 0 -0.33 -0.33 1 pips
HKD/JPY HKD 10 000 2 0 -0.45 -0.45 1 pips
HUF/JPY HUF 10 000 3 0 -0.60 -0.60 1 pips
MXN/JPY MXN 10 000 2 0 -0.42 -0.42 1 pips
NOK/JPY NOK 10 000 3 0 -0.50 -0.50 1 pips
SGD/JPY SGD 10 000 3 0 -0.65 -0.65 1 pips
SEK/JPY SEK 10 000 2 0 -0.39 -0.39 1 pips
ZAR/JPY ZAR 10 000 3 0 -0.70 -0.70 1 pips
USD/RUR USD 10 000 398 0 -30 10 1 pips
EUR/RUR EUR 10 000 398 0 -25 8 1 pips
USD/INR USD 10 000 148 0 -40 -40 1 pips

Forex trading terms for Insta.Eurica accounts - 显示交易工具列表

Forex trading terms for Insta.Eurica accounts
Symbol Lot Spread Fee Buy-swap Sell-swap Partner's Commission
EUR/USD EUR 10 000 0 2 -0.17 0.37 1 pips
GBP/USD GBP 10 000 0 2 0.01 -0.21 1 pips
USD/JPY USD 10 000 0 2 0.03 -0.03 1 pips
USD/CHF USD 10 000 0 2 0.06 -0.06 1 pips
USD/CAD USD 10 000 0 2 -0.21 0.21 1 pips
AUD/USD AUD 10 000 0 2 0.99 -1.19 1 pips
NZD/USD NZD 10 000 0 2 0.47 -0.47 1 pips
EUR/JPY USD 10 000 0 2 0.15 -0.35 1 pips
EUR/CHF USD 10 000 0 2 -0.3 -0.3 1 pips
EUR/GBP USD 10 000 0 2 0.11 -0.11 1 pips
AUD/CAD AUD 10 000 0 6 0.90 -1.36 1 pips
AUD/CHF AUD 10 000 0 6 0.87 -1.31 1 pips
AUD/JPY AUD 10 000 0 6 0.71 -1.06 1 pips
CAD/CHF CAD 10 000 0 6 0.05 -0.07 1 pips
CAD/JPY CAD 10 000 0 6 0.02 -0.04 1 pips
CHF/JPY CAD 10 000 0 6 -0.02 0.03 1 pips
NZD/CAD NZD 10 000 0 6 0.39 -0.58 1 pips
NZD/CHF NZD 10 000 0 6 0.39 -0.59 1 pips
NZD/JPY NZD 10 000 0 6 0.39 -0.39 1 pips
EUR/AUD USD 10 000 0 5 -1.16 1.16 1 pips
GBP/CHF GBP 10 000 0 5 0.20 -0.20 1 pips
GBP/JPY GBP 10 000 0 5 0.13 -0.13 1 pips
AUD/NZD AUD 10 000 0 10 0.50 -0.75 1 pips
EUR/CAD EUR 10 000 0 10 0.28 -0.28 1 pips
EUR/NZD EUR 10 000 0 10 -0.70 0.70 1 pips
GBP/AUD GBP 10 000 0 10 -1.92 1.28 1 pips
GBP/CAD GBP 10 000 0 10 0.09 -0.13 1 pips
GBP/NZD GBP 10 000 0 10 -1.24 0.89 1 pips
USD/DKK USD 10 000 60 0 1.15 -1.57 1 pips
USD/NOK USD 10 000 100 0 0.81 -1.90 1 pips
USD/SEK USD 10 000 70 0 1.10 -3.11 1 pips
USD/ZAR USD 10 000 120 0 -11.15 5.45 1 pips
AUD/CZK AUD 10 000 20 0 -10 -10 1 pips
AUD/DKK AUD 10 000 60 0 -10 -10 1 pips
AUD/HKD AUD 10 000 80 0 -10 -10 1 pips
AUD/HUF AUD 10 000 30 0 -10 -10 1 pips
AUD/MXN AUD 10 000 120 0 -10 -10 1 pips
AUD/NOK AUD 10 000 70 0 -10 -10 1 pips
AUD/PLN AUD 10 000 50 0 -10 -10 1 pips
AUD/SEK AUD 10 000 100 0 -10 -10 1 pips
AUD/SGD AUD 10 000 10 0 -10 -10 1 pips
AUD/ZAR AUD 10 000 180 0 -10 -10 1 pips
CAD/CZK AUD 10 000 20 0 -10 -10 1 pips
CAD/DKK CAD 10 000 5 0 -10 -10 1 pips
CAD/HKD CAD 10 000 100 0 -10 -10 1 pips
CAD/HUF CAD 10 000 20 0 -10 -10 1 pips
CAD/MXN CAD 10 000 150 0 -10 -10 1 pips
CAD/NOK CAD 10 000 60 0 -10 -10 1 pips
CAD/PLN CAD 10 000 25 0 -10 -10 1 pips
CAD/SEK CAD 10 000 50 0 -10 -10 1 pips
CAD/SGD CAD 10 000 5 0 -10 -10 1 pips
CAD/ZAR CAD 10 000 200 0 -10 -10 1 pips
CHF/CZK CHF 10 000 20 0 -10 -10 1 pips
CHF/DKK CHF 10 000 10 0 -10 -10 1 pips
CHF/HKD CHF 10 000 100 0 -10 -10 1 pips
CHF/HUF CHF 10 000 50 0 -10 -10 1 pips
CHF/MXN CHF 10 000 200 0 -10 -10 1 pips
CHF/NOK CHF 10 000 100 0 -10 -10 1 pips
CHF/PLN CHF 10 000 50 0 -10 -10 1 pips
CHF/SEK CHF 10 000 60 0 -10 -10 1 pips
CHF/SGD CHF 10 000 15 0 -10 -10 1 pips
CHF/ZAR CHF 10 000 180 0 -10 -10 1 pips
EUR/CZK EUR 10 000 45 0 -10 -10 1 pips
EUR/DKK EUR 10 000 13 0 -10 -10 1 pips
EUR/HKD EUR 10 000 150 0 -10 -10 1 pips
EUR/HUF EUR 10 000 100 0 -10 -10 1 pips
EUR/MXN EUR 10 000 250 0 -10 -10 1 pips
EUR/NOK EUR 10 000 150 0 -10 -10 1 pips
EUR/PLN EUR 10 000 120 0 -10 -10 1 pips
EUR/SEK EUR 10 000 200 0 -10 -10 1 pips
EUR/SGD EUR 10 000 25 0 -10 -10 1 pips
EUR/ZAR EUR 10 000 250 0 -10.10 -10.15 1 pips
GBP/CZK GBP 10 000 30 0 -10 -10 1 pips
GBP/DKK GBP 10 000 15 0 -10 -10 1 pips
GBP/HKD GBP 10 000 150 0 -10 -10 1 pips
GBP/HUF GBP 10 000 60 0 -10 -10 1 pips
GBP/MXN GBP 10 000 200 0 -10 -10 1 pips
GBP/NOK GBP 10 000 150 0 -10 -10 1 pips
GBP/PLN GBP 10 000 120 0 -10 -10 1 pips
GBP/SEK GBP 10 000 250 0 -10 -10 1 pips
GBP/SGD GBP 10 000 25 0 -10 -10 1 pips
GBP/ZAR GBP 10 000 350 0 -15.15 -10.15 1 pips
NZD/CZK NZD 10 000 15 0 -10 -10 1 pips
NZD/DKK NZD 10 000 5 0 -10 -10 1 pips
NZD/HKD NZD 10 000 60 0 -10 -10 1 pips
NZD/HUF NZD 10 000 35 0 -10 -10 1 pips
NZD/MXN NZD 10 000 80 0 -10 -10 1 pips
NZD/NOK NZD 10 000 50 0 -10 -10 1 pips
NZD/PLN NZD 10 000 15 0 -10 -10 1 pips
NZD/SEK NZD 10 000 80 0 -10 -10 1 pips
NZD/SGD NZD 10 000 15 0 -10 -10 1 pips
NZD/ZAR NZD 10 000 50 0 -10 -10 1 pips
USD/CZK EUR 10 000 25 0 -10 -10 1 pips
USD/HKD EUR 10 000 5 0 -10 -10 1 pips
USD/HUF EUR 10 000 50 0 -10 -10 1 pips
USD/MXN EUR 10 000 10 0 -10 -10 1 pips
USD/SGD EUR 10 000 10 0 -10 -10 1 pips
USD/PLN EUR 10 000 75 0 -10 -10 1 pips
CZK/JPY CZK 10 000 5 0 -10 -10 1 pips
DKK/JPY DKK 10 000 3 0 -10 -10 1 pips
HKD/JPY HKD 10 000 3 0 -10 -10 1 pips
HUF/JPY HUF 10 000 5 0 -10 -10 1 pips
MXN/JPY MXN 10 000 3 0 -10 -10 1 pips
NOK/JPY NOK 10 000 5 0 -10 -10 1 pips
SGD/JPY SGD 10 000 5 0 -10 -10 1 pips
SEK/JPY SEK 10 000 3 0 -10 -10 1 pips
ZAR/JPY ZAR 10 000 5 0 -10 -10 1 pips
USD/RUR USD 10 000 400 0 -30 10 1 pips
EUR/RUR EUR 10 000 400 0 -25 8 1 pips
USD/INR USD 10 000 150 0 -40 -40 1 pips

CFD, Metal trading terms for all types of accounts - 显示交易工具列表

CFD, Metal trading terms for all types of accounts
Symbol Lot Spread Fee Buy-swap Sell-swap Partner's Commission
GOLD 100 ounces 60 0 -10.8 1.08 20 - 26 pips
SILVER 500 ounces 40 0 -1.3 0.13 20 - 26 pips
#AA 100 stocks 3 0.1% -0.0069% -0.0042% 1.2 - 1.5 pips
#AAPL 100 stocks 8 0.1% -0.0069% -0.0042% 1.2 - 1.5 pips
#ADBE 100 stocks 2 0.1% -0.0069% -0.0042% 1.2 - 1.5 pips
#AIG 100 stocks 2 0.1% -0.0069% -0.0042% 1.2 - 1.5 pips
#AMD 100 stocks 2 0.1% -0.0069% -0.0042% 1.2 - 1.5 pips
#AMZN 100 stocks 12 0.1% -0.0069% -0.0042% 1.2 - 1.5 pips
#AXP 100 stocks 3 0.1% -0.0069% -0.0042% 1.2 - 1.5 pips
#BA 100 stocks 3 0.1% -0.0069% -0.0042% 1.2 - 1.5 pips
#BAC 100 stocks 2 0.1% -0.0069% -0.0042% 1.2 - 1.5 pips
#BK 100 stocks 3 0.1% -0.0069% -0.0042% 1.2 - 1.5 pips
#C 100 stocks 2 0.1% -0.0069% -0.0042% 1.2 - 1.5 pips
#CAT 100 stocks 3 0.1% -0.0069% -0.0042% 1.2 - 1.5 pips
#CSCO 100 stocks 2 0.1% -0.0069% -0.0042% 1.2 - 1.5 pips
#DWDP 100 stocks 3 0.1% -0.0069% -0.0042% 1.2 - 1.5 pips
#DIS 100 stocks 2 0.1% -0.0069% -0.0042% 1.2 - 1.5 pips
#EBAY 100 stocks 2 0.1% -0.0069% -0.0042% 1.2 - 1.5 pips
#F 100 stocks 2 0.1% -0.0069% -0.0042% 1.2 - 1.5 pips
#GE 100 stocks 2 0.1% -0.0069% -0.0042% 1.2 - 1.5 pips
#GOOG 100 stocks 22 0.1% -0.0069% -0.0042% 1.2 - 1.5 pips
#HD 100 stocks 2 0.1% -0.0069% -0.0042% 1.2 - 1.5 pips
#HON 100 stocks 2 0.1% -0.0069% -0.0042% 1.2 - 1.5 pips
#HPQ 100 stocks 2 0.1% -0.0069% -0.0042% 1.2 - 1.5 pips
#IBM 100 stocks 3 0.1% -0.0069% -0.0042% 1.2 - 1.5 pips
#INTC 100 stocks 2 0.1% -0.0069% -0.0042% 1.2 - 1.5 pips
#IP 100 stocks 2 0.1% -0.0069% -0.0042% 1.2 - 1.5 pips
#JNJ 100 stocks 3 0.1% -0.0069% -0.0042% 1.2 - 1.5 pips
#JPM 100 stocks 3 0.1% -0.0069% -0.0042% 1.2 - 1.5 pips
#KHC 100 stocks 3 0.1% -0.0069% -0.0042% 1.2 - 1.5 pips
#KO 100 stocks 2 0.1% -0.0069% -0.0042% 1.2 - 1.5 pips
#MCD 100 stocks 2 0.1% -0.0069% -0.0042% 1.2 - 1.5 pips
#MMM 100 stocks 3 0.1% -0.0069% -0.0042% 1.2 - 1.5 pips
#MO 100 stocks 3 0.1% -0.0069% -0.0042% 1.2 - 1.5 pips
#MRK 100 stocks 3 0.1% -0.0069% -0.0042% 1.2 - 1.5 pips
#MSFT 100 stocks 2 0.1% -0.0069% -0.0042% 1.2 - 1.5 pips
#NOK 100 stocks 2 0.1% -0.0069% -0.0042% 1.2 - 1.5 pips
#PFE 100 stocks 2 0.1% -0.0069% -0.0042% 1.2 - 1.5 pips
#PG 100 stocks 2 0.1% -0.0069% -0.0042% 1.2 - 1.5 pips
#QQQ 100 stocks 5 0.1% -0.0069% -0.0042% 1.2 - 1.5 pips
#S 100 stocks 2 0.1% -0.0069% -0.0042% 1.2 - 1.5 pips
#SNE 100 stocks 2 0.1% -0.0069% -0.0042% 1.2 - 1.5 pips
#SPY 100 stocks 5 0.1% -0.0069% -0.0042% 1.2 - 1.5 pips
#T 100 stocks 2 0.1% -0.0069% -0.0042% 1.2 - 1.5 pips
#UL 100 stocks 2 0.1% -0.0069% -0.0042% 1.2 - 1.5 pips
#UTX 100 stocks 3 0.1% -0.0069% -0.0042% 1.2 - 1.5 pips
#VZ 100 stocks 2 0.1% -0.0069% -0.0042% 1.2 - 1.5 pips
#WMT 100 stocks 3 0.1% -0.0069% -0.0042% 1.2 - 1.5 pips
#XOM 100 stocks 3 0.1% -0.0069% -0.0042% 1.2 - 1.5 pips
#MDLZ 100 stocks 2 0.1% -0.0069% -0.0042% 1.2 - 1.5 pips
#ORAN 100 stocks 2 0.1% -0.0069% -0.0042% 1.2 - 1.5 pips
#BIDU 100 stocks 40 0.1% -0.0069% -0.0042% 1.2 - 1.5 pips
#BHP 100 stocks 4 0.1% -0.0069% -0.0042% 1.2 - 1.5 pips
#CHL 100 stocks 3 0.1% -0.0069% -0.0042% 1.2 - 1.5 pips
#CMCSA 100 stocks 8 0.1% -0.0069% -0.0042% 1.2 - 1.5 pips
#CVX 100 stocks 6 0.1% -0.0069% -0.0042% 1.2 - 1.5 pips
#FB 100 stocks 10 0.1% -0.0069% -0.0042% 1.2 - 1.5 pips
#FCX 100 stocks 3 0.1% -0.0069% -0.0042% 1.2 - 1.5 pips
#FDX 100 stocks 10 0.1% -0.0069% -0.0042% 1.2 - 1.5 pips
#FSLR 100 stocks 12 0.1% -0.0069% -0.0042% 1.2 - 1.5 pips
#GILD 100 stocks 10 0.1% -0.0069% -0.0042% 1.2 - 1.5 pips
#GS 100 stocks 10 0.1% -0.0069% -0.0042% 1.2 - 1.5 pips
#HAL 100 stocks 6 0.1% -0.0069% -0.0042% 1.2 - 1.5 pips
#ILMN 100 stocks 50 0.1% -0.0069% -0.0042% 1.2 - 1.5 pips
#JCP 100 stocks 2 0.1% -0.0069% -0.0042% 1.2 - 1.5 pips
#MA 100 stocks 10 0.1% -0.0069% -0.0042% 1.2 - 1.5 pips
#MGM 100 stocks 5 0.1% -0.0069% -0.0042% 1.2 - 1.5 pips
#MON 100 stocks 10 0.1% -0.0069% -0.0042% 1.2 - 1.5 pips
#MRVL 100 stocks 3 0.1% -0.0069% -0.0042% 1.2 - 1.5 pips
#MS 100 stocks 4 0.1% -0.0069% -0.0042% 1.2 - 1.5 pips
#MU 100 stocks 3 0.1% -0.0069% -0.0042% 1.2 - 1.5 pips
#NKE 100 stocks 5 0.1% -0.0069% -0.0042% 1.2 - 1.5 pips
#NFLX 100 stocks 20 0.1% -0.0069% -0.0042% 1.2 - 1.5 pips
#ORCL 100 stocks 3 0.1% -0.0069% -0.0042% 1.2 - 1.5 pips
#PBR 100 stocks 3 0.1% -0.0069% -0.0042% 1.2 - 1.5 pips
#PEP 100 stocks 5 0.1% -0.0069% -0.0042% 1.2 - 1.5 pips
#POT 100 stocks 3 0.1% -0.0069% -0.0042% 1.2 - 1.5 pips
#QCOM 100 stocks 5 0.1% -0.0069% -0.0042% 1.2 - 1.5 pips
#SBUX 100 stocks 10 0.1% -0.0069% -0.0042% 1.2 - 1.5 pips
#TEVA 100 stocks 5 0.1% -0.0069% -0.0042% 1.2 - 1.5 pips
#TRI 100 stocks 3 0.1% -0.0069% -0.0042% 1.2 - 1.5 pips
#TRV 100 stocks 3 0.1% -0.0069% -0.0042% 1.2 - 1.5 pips
#TSLA 100 stocks 100 0.1% -0.0069% -0.0042% 1.2 - 1.5 pips
#TWTR 100 stocks 5 0.1% -0.0069% -0.0042% 1.2 - 1.5 pips
#UBS 100 stocks 2 0.1% -0.0069% -0.0042% 1.2 - 1.5 pips
#UPS 100 stocks 5 0.1% -0.0069% -0.0042% 1.2 - 1.5 pips
#V 100 stocks 10 0.1% -0.0069% -0.0042% 1.2 - 1.5 pips
#WFC 100 stocks 3 0.1% -0.0069% -0.0042% 1.2 - 1.5 pips
#YHOO 100 stocks 3 0.1% -0.0069% -0.0042% 1.2 - 1.5 pips
#ZNGA 100 stocks 3 0.1% -0.0069% -0.0042% 1.2 - 1.5 pips
XAUUSD 500 ounces 60 0 -10.8 1.08 1.2 - 1.5 pips
#NTDOY 100 stocks 6 0.1% -0.0069% -0.0042% 1.2 - 1.5 pips
#WDC 100 stocks 4 0.1% -0.0069% -0.0042% 20 - 26 pips
#AABA 100 stocks 3 0.1% -0.0069% -0.0042% 1.2 - 1.5 pips

Futures CFD - 显示交易工具列表

Futures CFD
Title Group Symbol Tick Size Tick Cost Commission Margin Partner's Commission
Futures Live Cattle Agriculture #LEM9, #LEQ9, #LEV9 0.02 10 $ 30 $ 1000 $ 10 - 13 USD
Cocoa Goods #CCN9, #CCQ9, #CCZ9 2 10 $ 30 $ 500 $ 10 - 13 USD
Orange Juice Goods #JOK9, #JON9, #JOU9 0.25 10 $ 30 $ 500 $ 10 - 13 USD
Futures Wheat Agriculture #ZWN9, #ZWU9, #ZWZ9 0.3 10 $ 30 $ 500 $ 10 - 13 USD
Futures Lean Hog Agriculture #HEK9, #HEM9, #HEN9 0.02 10 $ 30 $ 1000 $ 10 - 13 USD
Futures Feeder Cattle Agriculture #GFK9, #GFQ9, #GFU9 0.02 10 $ 30 $ 1000 $ 10 - 13 USD
Futures Soybeans Agriculture #ZSN9, #ZSQ9, #ZSU9 0.25 10 $ 30 $ 800 $ 10 - 13 USD
Futures Soybean Oil Agriculture #ZLN9, #ZLQ9, #ZLU9 0.01 10 $ 30 $ 1000 $ 10 - 13 USD
Futures Soybean Meal Agriculture #ZMN9, #ZMQ9, #ZMU9 0.1 10 $ 30 $ 1000 $ 10 - 13 USD
Futures Corn Agriculture #ZCN9, #ZCU9, #ZCZ9 0.2 10 $ 30 $ 500 $ 10 - 13 USD
Brent Crude Oil Energy #XBZN9, #XBZQ9, #XBZU9 0.01 10 $ 30 $ 1500 $ 10 - 13 USD
Futures Copper Metals #HGM9, #HGN9, #HGQ9 0.001 10 $ 30 $ 750 $ 10 - 13 USD
Crude Oil Light Sweet Energy #CL 0.01 10 $ 30 $ 2000 $ 10 - 13 USD
Natural Gas Energy #NG 0.001 10 $ 30 $ 2000 $ 10 - 13 USD
Futures Gold Metals #GCM9, #GCN9, #GCQ9 0.5 10 $ 30 $ 500 $ 10 - 13 USD
NY Harbor Gasoline Energy #XRBM9, #XRBN9, #XRBQ9 0.001 10 $ 30 $ 1000 $ 10 - 13 USD
Heating Oil Energy #HOM9, #HON9, #HOQ9 0.001 10 $ 30 $ 1000 $ 10 - 13 USD
miNY Natural Gas Energy #QGM9, #QGN9, #QGQ9 0.005 10 $ 30 $ 500 $ 10 - 13 USD
miNY Crude Oil Energy #QMM9, #QMN9, #QMQ9 0.03 10 $ 30 $ 500 $ 10 - 13 USD
Futures Silver Metals #SIM9, #SIN9, #SIQ9 0.01 10 $ 30 $ 500 $ 10 - 13 USD
Coffee Goods #KCN9, #KCU9, #KCZ9 0.25 10 $ 30 $ 1000 $ 10 - 13 USD
Lumber Goods #LBSK9, #LBSN9, #LBSU9 0.5 10 $ 30 $ 500 $ 10 - 13 USD
Sugar Goods #SBN9, #SBV9, #SBH20 0.01 10 $ 30 $ 500 $ 10 - 13 USD
Cotton Goods #CTN9, #CTV9, #CTZ9 0.07 10 $ 30 $ 500 $ 10 - 13 USD
Platinum Metals #PLF 0.5 10 $ 30 $ 2000 $ 10 - 13 USD
Palladium Metals #PAF 0.5 10 $ 30 $ 750 $ 10 - 13 USD
US Dollar Index Indices #USDX 0.01 10 $ 30 $ 1750 $ 10 - 13 USD
S&P 500 Index Indices #SPX 0.2 10 $ 30 $ 4500 $ 10 - 13 USD
Dow Jones Industrial Average Indices #INDU 2 10 $ 30 $ 4500 $ 10 - 13 USD
NASDAQ Composite Indices #COMPQ 0.5 10 $ 30 $ 4500 $ 10 - 13 USD
FTSE 100 Indices #FTSE 0.5 10 $ 30 $ 4500 $ 10 - 13 USD
Euronext 100 Indices #N100 0.1 10 $ 30 $ 1500 $ 10 - 13 USD
Nikkei 225 Indices #N225 5 10 $ 30 $ 300 $ 10 - 13 USD
Hang Seng Index Indices #HSI 2 10 $ 30 $ 5000 $ 10 - 13 USD
DAX 30 Indices #DAX 2 10 $ 30 $ 2000 $ 10 - 13 USD

Cryptocurrency CFD trading terms for all types of accounts - 显示交易工具列表

Cryptocurrency CFD trading terms for all types of accounts
Title Symbol Lot Spread Commission Buy-swap Sell-swap
Bitcoin Cash BCHUSD 1 Bitcoin Cash 200 1.2$ -0.06% -0.06%
Bitcoin #Bitcoin 1 Bitcoin 7000 1.2$ -0.06% -0.06%
Ethereum #Ethereum 1 Ethereum 200 1.2$ -0.06% -0.06%
Litecoin #Litecoin 100 Litecoin 70 1.2$ -0.06% -0.06%
Ripple #Ripple 10000 Ripple 50 1.2$ -0.06% -0.06%

外汇期权 - 显示交易工具列表

外汇期权
符号 最小值 最大值 佣金 加盟佣金
EURUSD 1 USD (1 EUR, 30 RUR) 1000 USD (1000 EUR, 15000 RUR) 0 4% 期权价值
GBPUSD 1 USD (1 EUR, 30 RUR) 1000 USD (1000 EUR, 15000 RUR) 0 4% 期权价值
USDJPY 1 USD (1 EUR, 30 RUR) 1000 USD (1000 EUR, 15000 RUR) 0 4% 期权价值
USDCHF 1 USD (1 EUR, 30 RUR) 1000 USD (1000 EUR, 15000 RUR) 0 4% 期权价值
USDCAD 1 USD (1 EUR, 30 RUR) 1000 USD (1000 EUR, 15000 RUR) 0 4% 期权价值
GBPJPY 1 USD (1 EUR, 30 RUR) 1000 USD (1000 EUR, 15000 RUR) 0 4% 期权价值
EURJPY 1 USD (1 EUR, 30 RUR) 1000 USD (1000 EUR, 15000 RUR) 0 4% 期权价值
GBPCHF 1 USD (1 EUR, 30 RUR) 1000 USD (1000 EUR, 15000 RUR) 0 4% 期权价值
EURGBP 1 USD (1 EUR, 30 RUR) 1000 USD (1000 EUR, 15000 RUR) 0 4% 期权价值
GOLD 1 USD (1 EUR, 30 RUR) 1000 USD (1000 EUR, 15000 RUR) 0 4% 期权价值
SILVER 1 USD (1 EUR, 30 RUR) 1000 USD (1000 EUR, 15000 RUR) 0 4% 期权价值

  • 要用合作伙伴计算器计算佣金总额,请点击 链接.